วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำนำ

คำนำ
            รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งในรายงานฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกราฟฟิก เพื่อให้ผู้อ่านได้ความรับความรู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาของกราฟฟิก , บทบาทและความสำคัญของกราฟฟิก , ความหมายเกี่ยวกับกราฟฟิก     ,  ประเภทของภาพกราฟิก ,  หลักการทำงานและการแสดงผลของภาพกราฟฟิก , สีและแสงที่ใช้ในงานกราฟิก , ชนิดและรูปแบบไฟล์กราฟิก และ การประยุกต์ใช้งานกราฟิก อีกทั้งยังเพื่อใช้ในการต่อยอดในการออกแบบกราฟฟิก 2D   คณะผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
                                                                                                                                                                คณะผู้จัดทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น