วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สารบัญ

สารบัญ
คำนำ                                                                                                                               
ประวัติความเป็นมาของกราฟฟิก                                                                                                                                
บทบาทและความสำคัญของกราฟฟิก                                                                                                                    
ความหมายเกี่ยวกับกราฟฟิก                                                                                                                                     
ประเภทของภาพกราฟิก                                                                                                                                           
หลักการทำงานและการแสดงผลของภาพกราฟฟิก                                                                                            
สีและแสงที่ใช้ในงานกราฟิก                                                                                                                                   
ชนิดและรูปแบบไฟล์กราฟิก                                                                                                                                   
การประยุกต์ใช้งานกราฟิก                                                                                                                                       
บรรณานุกรม                                                                                                                                                                  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น